Goraidh - A Gaelic Language Tutor

Gaelic is not the enemy, impatience is.

Scottish Gaelic Lesson - Simple Sentence

[Back to Beginning Gaelic]

Geoffrey's Gaelic language course: A' Chiad Chlas [The First Class]


Focus point: The verb 'Bi' in the present tense.


Optional:


From the book
Scottish Gaelic in Twelve Weeks (Ó Maolalaigh, 2008):
1 An Aibidil [The alphabet], Fuaimneachadh [Pronunciation]: Fuaimreag [Vowels] pp. xiv-xvii
1 Pronouns p. 1
2 The verb 'Bi' present tense p. 1
5 Negative and question forms of 'Bi' p. 4
6 Answering questions (not 'Where are you from?') pp. 4-5

Required:


My Handouts

The Gaelic Alphabet (PDF)
Gaelic Pronunciation Cheat Sheet (2009) (PDF)
Gaelic Pronunciation Guide (2014) (PDF)
Polite Phrases for Class (PDF)
Bi with Pronouns (PDF)
The Simple Sentence (PDF)
Obair [Exercises] (PDF)

Faclan [Vocabulary]


This list includes words from the textbook (Lesson 1 and prior) and my handouts. Nouns include the plurals in parenthesis.

Gnìomhair [Verbs]

bi (Tha / Chan eil / A bheil / Nach eil) [to be], dèan! a' dèanamh [make! making, do! doing], caill! [lose!], seinn! a' seinn [sing! singing], ith! ag ithe [eat! eating], tog a' togail [lift, raise construct]

Ainmearan [Nouns]

boireann [feminine]
Alba [Scotland], rionnag(-an) [stars], coire(-an) [kettle], pìob(-an) [pipe, bagpipe], ad(-an) [hat], cèic(-ean) [cake], (-theachan) [tea]

fireann [masculine]
poileas(eis) [police], each(eich) [horse], fios(-an) [knowledge], Gàidheal(eil) [Gael], gaol(gaoil) [love], duine(daoine) [man, husband, person], adhbhar(-an) [reason], biadh(-an) [food], beul(beòil) [mouth], ceum(-an) [step], call(-aidhean) [act of losing, loss], taigh(-ean) [house], toll(tuill) [hole, perforation], arm(airm) [weapon, army], òran(òrain) [song], dotair(-ean) [doctor], còta(-ichean) [coat], ugh(uighean) [egg]

Riochdairean [Pronouns]

mi / mise [me], thu / thusa [you - singular and informal], e / esan [he], i / ise [she], sinn / sinne [we], sibh / sibhse [you - formal and plural], iad / iadsan [they]

Buadhairean [Adjectives]

beag [small], coireach [guilty, faulty], laghach [nice, pretty, kind], fuar [cold], naoi [nine], trom [heavy, pregnant], donn [brown], marbh [dead], àrd [high, tall], caol [thin], teth [hot], mòr [large], ùr [new], blàth [warm], math [good], dona [bad], snog [nice or cute], reamhar [fat], brèagha [beautiful], grannda [ugly], toilichte [happy], brònach [sad], fliuch [wet], tioram [dry]

Co-ghnìomhair [Adverbs]

a-rithist [again], a-staigh [inwards], a-mach [outwards], sìos [downwards], sin [that]

Ceistean [Question Words, Questions]

Càite? [Where]

Roimhear [Prepositions]

air feadh [during, throughout], ann an [in]

Roimh-riochdair [Prepositional Pronouns]

aige [at him]


Abairtean Eile [Other Expressions, Phrases]

Madainn mhath! [Good morning]
Feasgar math! [Good afternoon or evening]
Alba gu brath! [Scotland forever!]
Glè mhath. [Very good]
Aig an taigh. [At home, literally, at the house]
Tìoraidh! [Bye! Cheerio!]
Tìoraidh an-dràsta! [Bye just now!]
Slàn! [Bye!]
Slàn leat!, Slàn agad! [Goodbye!]
Slàn leat an-dràsta! [Goodbye for now!]
Suas leis a' Ghàidhlig! [Up with the Gaelic!]

Geoffrey Sammons | Goraidh Mac'IlleDhuinn
©2013 Geoffrey Sammons, All Rights Reserved. Version 1. Permission to copy and distribute unaltered granted.