Goraidh - A Gaelic Language Tutor

Gaelic is not the enemy, impatience is.

Scottish Gaelic Lesson - Names and Gender

[Back to Beginning Gaelic]

Geoffrey's Gaelic language course: An Darna Chlas [The Second Class]


Focus point: To have something using the preposition 'aig'.


Optional


From the book
Scottish Gaelic in Twelve Weeks (Ó Maolalaigh, 2008):
Fuaimneachadh [Pronunciation]: Consan [Consonants] pp. xvii-xxi
3 & 3a Indefinite nouns p. 2,
4. 'To have' p. 2,
4a. "Prepositional pronoun - 'aig' p. 3,
4b. 'To know' p. 3,
6. Answering questions ("Where are you from?")
8. Adverbs pp. 5-6,
8a. 'How are you?' p. 6, Faclan & Còmhradh

Required


My Handouts

First Names (PDF)
Working with names (PDF)
Grammatical Gender in Gaelic (PDF)
To 'Have' Something in Gaelic (PDF)
Conversation One (PDF)

Faclan [Vocabulary]


This list includes words from the textbook (Lesson 1) and my handouts. Nouns include the plurals in parenthesis.

Gnìomhair [Verbs]

faic! a' faicinn [see! seeing], streap! a' streap [climb! climbing], cladhaich! a' cladhach [dig! digging]

Ainmearan [Nouns]


boireann [feminine]
caileag(caileige) [girl], deoch(-an) [drink], craobh(-an) [tree], sgillinn(-ean) [pence, penny], muc(-an) [pig], bròg(-an) [shoe], sgian(-an) [knife], caora(-raich) [sheep], Gàidhlig [Scottish Gaelic], clàrsach(clàrsaichean) [harp], eachdraidh(-ean) [history], sràid(-ean) [street], sròn(sròintean) [nose], abhainn(aibhnichean) [river]

fireann [masculine]
(coin) [dog], càr(-aichean) [car], balach(balaich) [boy], rùm(-annan)[room], cat(cait) [cat], airgead(airgid) [money], caisteal(-an) [castle], not(-aichean) [pound (currency)], leabhar (leabhraichean) [book], iasg(èisg) [fish], bòrd(bùird) [table], ubhal(ùbhlan) [apple], balla(-achan) [wall], gille(-an) [boy, lad], baga(-ichean) [bag], pàipear(pàipeir) [paper], mac(mic) [son], mapa(-ichean) [map], sagart(-an) [priest], saoghal(-an) [world], latha(làithean) [day], rathad(-thaidean) [road]

Riochdairean [Pronouns]

fhèin [self]

Buadhairean [Adjectives]

làidir [strong], uile [all], meadhanach [middle, mid], seachd [seven], ochd [eight], bochd [poor],

Co-ghnìomhair [Adverbs]

an seo [here], an sin [there], an siud [yonder], gu math [well], gu dona [badly], gu snog [nicely], gu dòigheil [fine], gu luath [quickly], an-diugh [today], a-nis [now], cuideachd [also], gu dearbh [indeed], idir [at all], ceart [correct, accurate], fhathast [yet, still]

Naisgear [Conjunction]

ach [but], agus [and], no [or]

Ceistean [Question Words, Questions]

Ciamar a tha sibh? [How are you?] A bheil fios agad? [Do you know?] Cò às a tha sibh? [Where are you from?]

Roimhear [Prepositions]

aig [at], à/às [out of]

Roimh-riochdair [Prepositional Pronouns]

agam [at me], agad [at you], aige [at him], aice [at her], againn [at us], agaibh [at you], aca [at them]

Abairtean Eile [Other Expressions, Phrases]

slàinte mhath [good health, cheers], tapadh leat / tapadh leibh [thank you], 's e do bheatha / 's e ur beatha [your welcome]

Geoffrey Sammons | Goraidh Mac'IlleDhuinn
©2013 Geoffrey Sammons, All Rights Reserved. Version 1. Permission to copy and distribute unaltered granted.