Goraidh - A Gaelic Language Tutor

Gaelic is not the enemy, impatience is.

Scottish Gaelic Lesson - Definite Article and Nouns

[Back to Beginning Gaelic]

Geoffrey's Gaelic language course: An Ceathramh Chlas [The Fourth Class]


Focus points: All about nouns, the nominative case, and the definite article


Optional


From the book
Scottish Gaelic in Twelve Weeks (O Maolalaigh, 2008):
11. Gender p. 11,
12. The pronouns 'fear' and 'tè' p. 11,
13. Case in Gaelic p. 11,
14. Definite article pp. 11-13,
14a. Use of article p. 13,
15. Possessive Constructions pp. 14-15,
16. Position and status of adjectives pp. 15-17, Faclan (Vocabulary) pp. 17-18, Còmhradh p. 19.

Required


My Handouts

Describing People or Things (PDF)
'Bi' with Nouns (PDF)
Conversation Three (PDF)
The Definite Article 1 (PDF)
Build a Sentence 1 (PDF)

Nominative & Dative (PDF)
Nominative & Dative Definite Article Exercises (PDF)

Faclan [Vocabulary]This list includes words from the textbook (Lesson 2) and my handouts. Nouns include the plurals in parenthesis.

Gnìomhair [Verbs]

Suidh! a' suidhe [sit! sitting]

Ainmearan [Nouns]


boireann [feminine]
stais(-ean) [moustache], feusag(-an) [beard], (bà) [cow], pòg(-an) [kiss], faoileag(-an) [seagull], seachdain(-ean) [week], madainn(-ean) [morning], oidhche(-annan) [night], slàinte() [health], clach(-an) [stone], fuil() [blood], feòil(-ean) [meat], teanga(-nnan) [tongue], Beurla() [English], obair(obraichean) [work], sgoil(-tean) [school], aois(-ean) [age], feannag(-an) [crow], làmh(-an) [hand], lèine(lèintean) [shirt], uinneag(-an) [window], sìde() [weather], cuimhne() [memory], () [woman, female], cas(-an) [leg], banaltram(banaltraim) [nurse]

fireann [masculine]
brat(-an) [carpet], ruga(-ichean) [rug], lampa(-ichean) [lamp], fòn(-aichean) [phone], telebhisean(-an) [television], doras(dorsan) [door], feasgar(-an) [afternoon], uisge(-achan) [water], ìm(-e) [butter], peann(pinn) [pen], eilean(-an) [island], loch(-an) [lake], bradan(bradain) [salmon], feur(feòir) [grass], blàths() [warmth], ceòl(ciùil) [music], sporan(-an) [sporran], aodann(aodainnean) [face], croitear(-an) [crofter], seinneadair(-ean) [singer], beachd(-an) [opinion], rud(-an) [thing], basaidh(-ean) [basin], nurs(-aichean) [nurse], ospadal(-an) [hospital]

Riochdairean [Pronouns]

fear [one, it - masculine], [one, it - feminine]

Buadhairean [Adjectives]

goirid [short], gasta [handsome, beautiful], grod [rotten], còir [kind], bòidheach [beautiful, pretty], àlainn [beautiful, lovely], fada [long], gòrach [silly], glic [wise], dorcha [dark], salach [dirty], ceàrr [wrong], clì [left side], comhfhurtail [comfortable], cruaidh [hard], deas [right side], glan [clean, great], goirt [sore], teann [tight], sgoinneil [well-made, good, cool], uabhasach [terrible]

Adjectives that go before the noun:
seann* [old], deagh* [good], droch* [bad], an aon* [the same], an dearbh* [the very]

Colors:
donn [brown], uaine [green], ruadh [red - natural fibers], dubh [black], dearg [red], geal [white], gorm [blue, green (grass)], bàn [fair or white hair], liath [grey hair], purpaidh [purple], glas [grey], buidhe [yellow]

Co-ghnìomhair [Adverbs]

beagan [a little]

Ceistean [Question Words, Questions]

Cò ris a tha e coltach? [What is he like, What does he look like?], A bheil thu eòlach air? [Do you know him?], A bheil cuimhne agad air? [Do you remember him?], Dè ur beachd? [What do you think? What's your opinion?]

Roimhear [Prepositions]

air [on]

Roimh-riochdair [Prepositional Pronouns]

annam [in me], annad [in you], ann [in him], innte [in her], annainn [in us], annaibh [in you], annta [in them]
orm [on me], ort [on you], air [on him], oirre [on her], oirnn [on us], oirbh [on you], orra [on them]

Abairtean Eile [Other Expressions, Phrases]

Anns a' bhad [immediately!]
Na bi gòrach! [Don't be silly!]
Chan eil thu glic! [You aren't wise!]
Ghia! [Yuck!]
Ma-thà [then!, so!]

Geoffrey Sammons | Goraidh Mac'IlleDhuinn
©2013 Geoffrey Sammons, All Rights Reserved. Version 1. Permission to copy and distribute unaltered granted.