Goraidh - A Gaelic Language Tutor

Gaelic is not the enemy, impatience is.

Scottish Gaelic Lesson - Verbal Nouns

[Back to Beginning Gaelic]

Geoffrey's Gaelic Language Course: An Siathamh Chlas [The Sixth Class]


Focus point: Present tense of regular verbs ('Bi' + verbal noun)


Optional


From the book
Scottish Gaelic in Twelve Weeks (O Maolalaigh, 2008)
17. Verbal Nouns pp. 20-21,
18. The present tense (using 'Bi’) pp. 21-22,
19. 'What do you want?', etc. pp. 22-23,
20. Definite nouns: definition p. 23,
22. Demonstratives pp. 26-27,
22a. 'Càite a bheil…?' ('Where is …?’) pp. 27-28

Required


My Handouts

'Bi' and Verbal Nouns (PDF)
Build a Sentence 3 (PDF)

Faclan [Vocabulary]


Gnìomhair [Verbs]

obair! ag obair [work, working], ith! ag ithe [eat, eating], òl! ag òl [drink, drinking], danns! a’ dannsadh [dance, dancing], leugh! a’ leughadh [read, reading], sgrìobh! a’ sgrìobhadh [write, writing], falbh! a’ falbh [leave, leaving], ruith! a’ ruith [run, running], coisich! a’ coiseachd [walk, walking], coimhead! a’ coimhead [look/watch, looking/watching], faic! a’ faicinn (irregular) [see, seeing], rach! a’ dol (irregular) [go, going], thig! a’ tighinn (irregular) [come, coming], èist! ag èisteachd [listen, listening], pòg! a’ pògadh [kiss, kissing], cadail! a’ cadal [sleep, sleeping], dùisg! a’ dùsgadh [wake, waking], cluinn! a’ cluinntinn (irregular) [hear, hearing], geàrr! a’ gearradh [cut, cutting], mol! a’ moladh [praise, praising], pòs! a’ pòsadh [marry, marrying], buail! a’ bualadh [hit, hitting], faigh! a’ faighinn (irregular) [get/find, getting/finding], feuch! a’ feuchainn [feel, feeling], tuig! a’ tuigsinn [understand, understanding], creid! a’ creidsinn [believe, believing], can! a’ cantail (defective) [say! saying], gabh! a’ gabhail [take, taking], fàg! a’ fàgail [leave, leaving], cùm! a’ cumail [keep, keeping], tog! a’ togail [lift/build, lifting/building], lean! a’ leantail [follow, following], lag! a’ lagachadh [weaken, weakening], laigh! a’ laighe [lie (down), lying (down)], suidh! a’ suidh [sit, sitting], nigh! a’ nighe [wash, washing], seinn! a’ seinn [sing, singing], fàs! a’ fàs [grow, growing], cuir! a’ cur [put, putting], iarr! ag iarraidh (idiomatic) [want, wanting (when used with ‘Bi’], fuirich! a’ fuireach [wait, waiting (verbal noun also used for living, or staying)], ceannaich! a’ ceannach [buy, buying], fairich! a’ faireachdainn [feel, feeling], ionnsaich! ag ionnsachadh [learn, learning], smaoinich! a’ smaoineachadh (or a’ smaointinn) [think, thinking], èigh! ag èigheachd [shout, shouting], dèan! a’ dèanamh (irregular) [make/do, making/doing], seas! a’ seasamh [stand, standing], tuit! a’ tuiteam [fall, falling], inns! ag innse [tell, telling], abair! ag ràdh (irregular) [say, saying]

Ainmearan [Nouns]


boireann [feminine]
làmh(làimhe) [hand], bùth(-an) [shop], basgaid(-ean) [basket], beinn(beanntan) [mountain], bròg(-an) [shoe], bàrdachd (-an) [poetry], litir(litrichean) [letter (typography and correspondence)], Fraingis () [French language], obair(obraichean) [work], obair-dhachaidh [homework], obair-taighe [housework], Glaschu [Glasgow]

fireann [masculine]
sìon(-tan) [something], baga(-ichean) [bag], baile(bailtean) [town], manaidsear(-an) [manager], aran(arain) [bread], banca(-ichean) [bank], oifis a’ phuist [post office], stèisean(stèisein) [station], taigh-beag(taighe-bhig) [toilet], cupa(-nnan) [cup], cofaidh(-ean) [coffee], càise(-an) [cheese], rannsachadh(rannsachaidhean) [research], àite-obrach [workplace]

Riochdairean [Pronouns]

seo [this], sin [that], siud [yon]

Co-ghnìomhair [Adverbs]

an-seo [here], an-sin [there], an-siud [yonder]

Abairtean Eile [Other Expressions, Phrases]

Ceart gu leòr [all right, OK]

Geoffrey Sammons | Goraidh Mac'IlleDhuinn
©2013 Geoffrey Sammons, All Rights Reserved. Version 1. Permission to copy and distribute unaltered granted.