Goraidh - A Gaelic Language Tutor

Gaelic is not the enemy, impatience is.

Scottish Gaelic Lesson - Food and Drink, Calendar

[Back to Beginning Gaelic]

Geoffrey's Gaelic language course: An t-Ochdamh Chlas [The Eighth Class]


Focus points: Food and Drink


Optional


From the book
Scottish Gaelic in Twelve Weeks (O Maolalaigh, 2008)
25 Days, months and seasons pp. 32-33,
54a Other times of the year p. 80,
42b Prepositional pronouns ‘le’ (‘with’) p.
59, 42c Idioms involving ‘le’ (‘with’) pp. 59-61

Required


My Handouts

Food and Drink (PDF)
Family and Possession 2 (PDF)
Months and Seasons (PDF)
Ordinal Numbers (PDF)
2019 Calendar (PDF)

Faclan [Vocabulary]Ainmearan [Nouns]


boireann [feminine]
bracaist(-ean) [breakfast], feòil mairt() [beef], cearc(-an) [chicken], cearc-Fhrangach [turkey], hama(-ichean) [ham], càise(-an) [cheese], briosgaid(-ean) [cookie], reòiteag(-an) [ice cream], seòclaid(-ean) [chocolate], A’ Challainn [New Year’s Day], Latha na Bliadhna Ùire [New Year’s Day], caol-ghealach [new moon], làn-ghealach [full moon], Latha Fhèill Brìghde [Candlemas, St. Brigid’s Day], Latha na Gogaireachd [April Fools Day], A’ Chàisg [Easter], Latha Bealltainn [Beltane], Latha nam Màthraichean [Mother’s Day], Latha na Brataich [Flag Day], Latha na Neo-eisimeileachd [Independence Day], Latha na h-Obrach [Labor Day], Oidhche Shamhna [Halloween], Samhain [Samhain], An Nollaig [Christmas], Oidhche Challainn [New Year’s Eve, Hogmanay], dìnnear(-an) [dinner]


fireann [masculine]
brochan(brochain) [porridge], brot(-an) [soup], buntàta [potato], curran(-an) [carrot], siùcar(siùcairean) [sugar], ìm() [butter], uachdar(-an) [cream], salann(salainn) [salt], piobar(-an) [pepper], fìon(-tan) [wine], bainne(-achan) [milk], leann(-tan) [beer], sùgh(-an) [juice], còc() [Coke], uisge beatha [whisky], Latha nam Pòg / Latha Naomh Bhaileintin [St. Valentine’s Day], Latha nan Ceann-suidhe [President’s Day], Latha Féill Pàdraig [St. Patrick’s Day], Latha a’ Chuimhneachaidh [Memorial Day], Latha Chaluim Chille [St. Columba’s Day], Latha nan Athraichean [Father’s Day], Latha Lùnasta [Lammas Day, Lughnasadh], Latha nan Seann-saighearan [Veteran’s Day], Latha an Arm-staid [Armistice Day], Féill a’ Bhuidheachais [Thanksgiving], diathad(-an) [lunch]

Roimhear [Prepositions]

le / leis [with]

Roimh-riochdair [Prepositional Pronouns]

leam [with me], leat [with you], leis [with him], leatha [with her], leinn [with us], leibh [with you], leotha [with them]

Abairtean Eile [Other Expressions, Phrases]

Is toil + le [like], Bu toil + le [Would like], ’S fheàrr + le [prefer], B’ fheàrr + le [would prefer], Tha an t-acras + air [hungry], Tha am pathadh + air [thirsty]


Geoffrey Sammons | Goraidh Mac'IlleDhuinn
©2013 Geoffrey Sammons, All Rights Reserved. Version 1. Permission to copy and distribute unaltered granted.